Giáo trình giảng dạy Veston Nam - TS.Phạm Thị Quí

Nội dung : Các bạn đam mê cắt may ? Các bạn đang …

Từ điển tiếng anh chuyên nghành may (p2)

Nội dung : Như ở phần 1 mình đã chia sẻ, Các bạn …

Từ điển tiếng anh chuyên nghành may (p1)

Nội dung : Các bạn mới học công nghệ may thì khôn…

MÔN HỌC THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1 TS. VÕ PH…